תקנון


בקשה לקבלת שירותים באמצעות אתר האינטרנט

אני מבקש בזאת להירשם לצורך קבלת שירותים ומידע אודות הביטוחים שלי, קופות הגמל שלי ומוצרים פיננסים (להלן: " השירות") וביצוע פעולות באמצעות אתר אינטרנט זה של מדנס סוכנות לביטוח בע"מ (" מדנס"), בכפוף לתנאים הבאים

כללי

 1. ידוע לי כי הצטרפותי לשירות, באמצעות סימון בתיבת הסימון לאישור ההצהרה בתחתית החלון, מהווה הסכמה והתחייבות מצידי למלא ולפעול בהתאם לכל ההתחייבויות וההוראות המפורטות להלן.

 2. ידוע לי, כי מדנס עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות המידע האישי שלי. לצורך זה מדנס משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט ואימצה כללים מחמירים להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר על ידי או כנגד חדירה בלתי מורשית אל המידע הנ"ל. מדנס משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן באתר ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת. למרות האמור, ידוע לי כי קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים וכי כל עוד נוקטת מדנס באמצעי אבטחה סבירים, מדנס לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

 3. אני מסכים, כי מדנס לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים, עיכוב במתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של מדנס או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת מדנס. כמו כן, ידוע לי כי מדנס לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

 4. ידוע לי, כי עדכניות המידע שיינתן לי במסגרת השירות באתר זה תהיה בהתאם לעדכניות המידע הרשום אצל מדנס נכון למועד עדכונו האחרון. אני מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי במשרדי מדנס ו/או משרדי חברות הביטוח השונות, יהיה המידע המצוי במשרדי חברות הביטוח המידע המחייב.

 5. השימוש באתר

 6. ידוע לי כי הסיסמא ושם המשתמש שניתנו לי לצורך רישיון הגישה לאתר ולשירות ניתנו לצורך שימושי האישי בלבד ולא תהיה לי כל זכות להעביר את רישיון הגישה ללא הרשאה בכתב ומראש של מדנס. אני מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמא בסוד ומתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בסיסמא שלי על ידי גורם בלתי מורשה.

 7. אני מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא ובשם משתמש כוזבים, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.

 8. אני מתחייב שלא למכור ו/או להפיץ ו/או להעביר ו/או להשכיר את רישיון הגישה שלי לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בהם כל שימוש מעבר לתנאי ההרשאה שקיבלתי ממדנס. ידוע לי, כי ייתכן שגורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלתי ממדנס. לכן, אני מתחייב שלא להעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלי בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא. כמו כן, ידוע לי כי עלי להיזהר מפניות אלי, כביכול בשם מדנס לקבלת פרטים אלו.

 9. אני מסכים, כי ככל שבהתאם להוראות הדין ו/או להוראות המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, מדנס מחויבת לשלוח אלי דיווחים שנתיים ו/או רבעוניים בנוגע לאחד או יותר מהמוצרים שלי במדנס, מדנס תהיה רשאית לשלוח אלי את הדיווחים כאמור באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שתצוין על ידי בטופס הרישום או לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שנמסרה לכם לפני משלוח הדיווח כאמור.

 10. המידע באתר

 11. אני מאשר, כי כל מידע שאמסור באמצעות האתר למדנס יימסר מרצוני ובהסכמתי המלאה וכי עצם הקלדת פרטי המשתמש באתר מהווה הסכמה לכך שאני מתיר למדנס ולחברות בקבוצת מדנס (חברות בנות ו/או חברות קשורות של מדנס) אליהן הועברו פרטיי, או למי מטעמן, להשתמש בפרטים שמסרתי ולקבל מידע, הודעות, הצעות שיווקיות ופרסומות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על מוצרי ושירותי החברות בקבוצת מדנס, באמצעות דואר רגיל, פקס, דואר אלקטרוני (אי - מייל), מערכת חיוג אוטומטי, הודעת מסר קצר (SMS) ובכל דרך אחרת.

 12. אם אינך מסכים לקבל הצעות שיווקיות ודברי פרסומת כאמור, באפשרותך להודיע על סירובך בכל עת באמצעות סימון המקום המיועד לכך בטופס הרישום לאתר.

 13. ידוע לי, כי המידע האישי הנמסר על ידי באתר, כמו גם מידע נוסף אודותיי, המצוי או יהיה מצוי בידי מדנס נאסף עבור שימוש מדנס לרבות שימושן של כל החברות בקבוצת מדנס (חברות בנות ו/או חברות קשורות של מדנס) ו/או מי מטעמן, לכל עניין הקשור ו/או הנלווה להצטרפותי למוצר/ים בקבוצת מדנס ולכל עניין הקשור ביתר מוצרי ושירותי החברות בקבוצת מדנס ובשיווקם, לרבות לצורך עיבודו, אחסונו, טיפול בתביעות, לשם השלמת הפעולות כאמור ולפניה אלי בהצעות שיווקיות ובדבר פרסומת כמפורט לעיל. כמו כן, ידוע לי, כי המידע יימסר לסוכני מדנס.

 14. ידוע לי, כי הנתונים הנמסרים על ידי בטופס רישום זה לא יעודכנו בהכרח אוטומטית בפוליסות, בקופות הגמל ובמוצרים פיננסיים אחרים וכי אם ברצוני לעדכן את פרטי הפוליסות, קופות הגמל או המוצרים הפיננסיים שברשותי, עלי לעשות זאת באמצעות שירות עדכון פרטים באתר או באמצעות פנייה לנציגי מדנס ו/או לסוכניה.

 15. מניעת והפסקת שימוש באתר

 16. מבלי לגרוע בכל סעד העומד למדנס על פי כל דין, מדנס רשאית למנוע לאלתר גישת משתמש, אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש לאתר, ללא כל הודעה מוקדמת.

 17. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, מדנס תהיה רשאית להפסיק את מתן השירות ולבטל את רישיון הגישה מכל סיבה שהיא בכל עת.

 18. שינוי תנאי קבלת השירות באמצעות האתר

 19. מדנס שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי קבלת השירות. בכל עת יופיעו באתר תנאי קבלת השירות המעודכנים של מדנס. שינויים כאמור יכנסו לתוקף עם מתן הודעה על השינויים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת שתבחר מדנס. שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב להסכמה לכל השינויים, התנאים וההוראות שיחולו לגבי תנאי קבלת השירות.

 20. כללי

 21. על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

 22. מידה וייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.

 23. הסכמה לתנאי השימוש

 24. בהקשה על כפתור "אישור" הריני מאשר כי קראתי תנאים אלה, אני מבין אותם, מסכים להם ומתחייב לקבלם על עצמי.

 25. אני מ אשר ומסכים לכך כי תנאים אלו יחולו גם במקרה של קבלת מידע ו/או שירותים מגורמים חיצוניים למדנס, הנעשים באמצעות האתר, וכי תנאים אלו יחייבו אותי גם כלפי גורמים אלו.

  הוראות לקבלת שירות מידע אישי

 1. לאחר השלמת תהליך רישום זה, ישלחו אליך סיסמא ושם משתמש אישיים בדואר לכתובת הדואר שלך המצויה במדנס. בכניסתך הראשונה לאתר תתבקש להחליף את הסיסמא וכן לאחר מכן בהתאם לדרישות המערכת.

 2. שם המשתמש והסיסמא ישמשו אותך לקבלת שירות בכל מגוון המוצרים שלך בחברה, מוצרי ביטוח ומוצרים פיננסיים.

 3. לשם שמירה על פרטיות המשתמשים ואבטחת מידע, בכל כניסה לקבלת שירות באתר יהיה עליך לציין את שם המשתמש, הסיסמא ופרטים נוספים שמדנס תמצא לנכון.

 4. במקרה שבו העמית או המבוטח הינו קטין או חסוי, בקשה זו תאושר על ידי אפוטרופסו ויראו את ההתחייבויות האמורות לעיל כהתחייבויותיו של אפוטרופסו לכל דבר ועניין.